Sekretesspolicy

Vi är mycket glada över ditt intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskild betydelse för förvaltningen av NATURABIOMAT GmbH. Användningen av internetsidorna på NATURABIOMAT GmbH är möjlig utan någon uppgift om personuppgifter. Men om en registrerade vill använda speciella tjänster av vårt företag via vår webbplats, kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, erhåller vi i allmänhet den registrerades samtycke.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en person som är föremål för personuppgifter, sker alltid i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för NATURABIOMAT GmbH. Genom denna dataskyddsförklaring vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter genom denna uppgiftsskyddsdeklaration.

Som registeransvarig har NATURABIOMAT GmbH genomfört ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest kompletta skyddet av de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan dock i allmänhet ha säkerhetsluckor, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerade fri att överföra personuppgifter till oss med alternativa medel, till exempel per telefon.

1. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen för NATURABIOMAT GmbH bygger på de termer som den europeiska lagstiftaren använt för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy ska vara lättläst och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

I denna integritetspolicy använder vi bland annat följande termer:

 • Personuppgifter
 • Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade). Identifierbar är en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom association med en identifierare såsom ett namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, online-identifierare eller en eller flera specifika egenskaper som är ett uttryck för den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person.
 • Drabbade personer
 • Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.
 • Bearbetning
 • Behandling är varje operation eller serie av operationer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden i samband med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisation, beställning, lagring, anpassning eller modifiering, läsning, fråga, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstöring.
 • Begränsning av bearbetning
 • Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa deras framtida behandling.
 • Profilering
 • Profilering är varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att sådana personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller omplacering av denna fysiska person.
 • Pseudonymisering
 • Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik registrerade utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • controller eller controller av behandlingen
 • Den person som ansvarar för behandlingen eller den registeransvarige är den fysiska eller juridiska person, myndighet, det organ eller det andra organ som ensamt eller tillsammans med andra beslutar om ändamål och sätt att behandla personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling bestäms av unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning, får den registeransvarige eller får föreskriva de särskilda kriterierna för hans utseende i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.
 • Processor
 • Registerförare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, organ eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den registeransvarige.
 • Mottagaren
 • Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, myndighet, organ eller annat organ till vilket personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan ta emot personuppgifter enligt unions- eller medlemsstatslagstiftningen enligt ett visst utredningsuppdrag ska dock inte anses som mottagare.
 • Tredje part
 • En tredje part är en fysisk eller juridisk person, myndighet, organ eller annat organ än den registrerade, den registeransvarige, personuppgiftsbiträdet och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under direkt ansvar av den registeransvarige eller registerföraren.
 • Samtycke
 • Samtycke är varje avsiktsförklaring som den registrerade frivilligt gör på ett välinformerat och otvetydigt sätt i form av en förklaring eller annan otvetydig jakande handling där den registrerade anger att han eller hon samtycker till behandlingen av de personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Den registeransvariges namn och adress

Den ansvariga personen för tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som gäller i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är

NATURABIOMAT Ltd.
Övre Dirt Way 64
6130 Schwaz
Österrike
Telefon: +43 5242 74 100
E-post: office@naturabiomat.at
Hemsida: www.naturabiomat.com

3. Cookies

Webbplatserna för NATURABIOMAT GmbH använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en sträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas till den specifika Internet-webbläsaren där cookien lagrades. Detta gör att de besökta webbplatserna och servrarna kan skilja den enskilda webbläsaren i den registrerade från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik Internet-webbläsare kan kännas igen och identifieras av det unika cookie-ID: t.

Genom att använda cookies kan NATURABIOMAT GmbH förse användare av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan inställningen av cookie.

Genom en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras i användarens bemärkelse. Cookies tillåter oss att känna igen användarna av vår webbplats, som nämnts ovan. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sina åtkomstdata på nytt varje gång han besöker webbplatsen, eftersom detta övertas av webbplatsen och den cookie som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien av en kundvagn i webbshopen. Webbshopen minns de artiklar som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan förhindra att cookies sätts in av vår webbplats när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den internetläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en internet-webbläsare eller andra programvaror. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade avaktiverar inställningen av cookies i den internetläsare som används, kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen för NATURABIOMAT GmbH samlar in en rad allmänna uppgifter och information med varje uppringning av webbplatsen av en dataperson eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De webbläsartyper och versioner som används (1) kan spelas in, (2) det operativsystem som används av det åtkomstsystem, (3) den webbplats från vilken ett tillträdessystem når vår webbplats (så kallade referrers), (4) sub-webbplatserna, som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats, (5) datum och tid för tillgång till webbplatsen, (6) en Internet-protokolladress (IP-adress), (7) internetleverantören av accesssystemet och andra data (8) andra data , som är utformade för att förhindra angrepp på våra informationsteknologisystem.

Vid användning av dessa allmänna data och information drar NATURABIOMAT GmbH inga slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) för att optimera innehållet på vår webbplats och reklamen för den, (3) för att säkerställa att våra informationsteknologiska system och tekniken på vår webbplats fungerar på lång sikt och att de kan tillhandahållas (4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt av NATURABIOMAT GmbH å ena sidan och vidare med syftet att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag, för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Serverloggfilernas anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som lämnas av en dataperson.

5. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På webbplatsen för NATURABIOMAT GmbH, användare ges möjlighet att prenumerera på nyhetsbrevet i vårt företag. Vilka personuppgifter som överförs till den registeransvarige vid beställning av nyhetsbrevet bestäms av den indatamask som används för detta ändamål.

NATURABIOMAT GmbH informerar regelbundet sina kunder och affärspartners om företagets erbjudanden genom ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet i vårt företag kan endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade register för nyhetsbrevet utskick. Av juridiska skäl kommer en bekräftelse e-post att skickas till e-postadressen som för första gången anges av en dataperson i utskicket av nyhetsbrevet med hjälp av den dubbla opt-in-proceduren. Denna e-postbekräftelse används för att kontrollera att ägaren till e-postadressen, som den registrerade, har auktoriserat mottagandet av nyhetsbrevet.

Vid registreringen till nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen för det datasystem som den registrerade använder vid registreringen av Internet-leverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna förstå (eventuellt) missbruk av en registrerades e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför den registeransvariges rättsliga skydd.

De personuppgifter som samlas in inom ramen för en prenumeration på nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Vidare skulle prenumeranter på nyhetsbrevet kunna informeras via e-post, om detta är nödvändigt för att kunna fungera i nyhetsbrevstjänsten eller för en relaterad registrering, vilket skulle kunna vara fallet vid ändringar i nyhetsbrevserbjudandet eller ändringar av tekniska omständigheter. De personuppgifter som samlas in inom ramen för nyhetsbrevstjänsten kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avbrytas av den registrerade. Samtycke till lagring av personuppgifter som den registrerade har gett oss för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycke finns det en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Vidare är det möjligt att när som helst avregistrera dig från utskicket av nyhetsbrevet direkt på den registeransvariges webbplats eller att informera den registeransvarige om detta på annat sätt.

6. Spårning av nyhetsbrev

Nyhetsbreven från NATURABIOMAT GmbH innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbildsgrafik inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att aktivera loggfilsinspelning och analys. Detta gör att en statistisk utvärdering av framgång eller misslyckande online marknadsföringskampanjer som skall genomföras. Med hjälp av den inbäddade spårningspixel kan NATURABIOMAT GmbH upptäcka om och när ett e-postmeddelande öppnades av en dataperson och vilka länkar i e-posten som den registrerade fick tillgång till.

Sådana personuppgifter som samlas in via de spårningspixlar som finns i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den registeransvarige för att optimera utskicket av nyhetsbrevet och för att bättre anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Berörda personer har när som helst rätt att återkalla den relevanta separata förklaring om samtycke som görs via förfarandet för dubbel inanmälning. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av den registeransvarige. NATURABIOMAT GmbH tolkar automatiskt en annullering av mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

7. Möjlighet till kontakt via webbplatsen

På grund av rättsliga föreskrifter innehåller webbplatsen för NATURABIOMAT GmbH information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt till vårt företag samt direkt kommunikation med oss, som även innehåller en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en datasysss till kontaktar den registeransvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, kommer de personuppgifter som den registrerade överlämnar att automatiskt lagras. Sådana personuppgifter som på frivillig basis översänds av en person som är föremål för den registeransvarige ska lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

8. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige ska endast behandla och lagra den registrerades personuppgifter under den tid som krävs för att uppnå syftet med lagring eller om detta har föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller en annan lagstiftare i de lagar eller förordningar som den registeransvarige omfattas av.

Om syftet med lagringen avstår från eller en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller en annan behörig lagstiftare upphör att gälla, kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas rutinmässigt och i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

9. Den registrerades rättigheter

 • Rätt till bekräftelse
 • Varje registrerade har rätt som den europeiska lagstiftaren har beviljat för att kräva att den registeransvarige intygar om personuppgifter som rör honom eller henne kommer att behandlas. Om en uppgiftsstärkna önskar avarea denna rätt till bekräftelse, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
 • Rätt till information
 • Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att när som helst få gratis information från den registeransvarige om de personuppgifter som lagras om honom eller henne och en kopia av denna information. Dessutom har den europeiska lagstiftaren beviljat den registrerade information om följande information:
 • förädlingsändamålen
 • de kategorier av personuppgifter som behandlas
 • de mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller fortfarande lämnas ut till, särskilt för mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
 • om möjligt, den planerade varaktighet för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna varaktighet
 • förekomsten av rätt till rättelse eller radering av personuppgifter som rör dem eller att begränsa den registeransvariges behandling eller en rätt att invända mot sådan behandling
 • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
 • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: all tillgänglig information om uppgifternas ursprung
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering i enlighet med artikel 22.1 och 4 GDPR och, åtminstone i sådana fall, meningsfull information om den logiska logik som berörs och omfattningen och den avsedda inverkan av sådan behandling på den registrerade
 • Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till om personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade också ha rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.
 • Om en uppgiftsstärer önskar avarea denna rätt till tillgång, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
 • Rätt till korrigering
 • Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter skall ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör honom/henne. Dessutom har den registrerade rätt att, med beaktande av ändamålen med behandlingen, begära att ofullständiga personuppgifter fylls, bl.a.
 • Om en uppgiftsstärer vill avarea sig från denna rättelserätt, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
 • Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
 • Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att kräva att den registeransvarige utan dröjsmål raderar personuppgifterna som rör honom eller henne, förutsatt att ett av följande skäl är sant och att behandlingen inte är nödvändig:
 • Personuppgifterna har samlats in eller behandlats på något annat sätt som de inte längre är nödvändiga för.
 • Den registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen grundade sig på i enlighet med artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandling.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsöverskriften och det finns inga legitima prioriterade grunder för behandling, eller den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.2 GDPR.
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagstiftningen i de medlemsstater som den registeransvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna samlades in i förhållande till de informationssamhällets tjänster som erbjöds i enlighet med artikel 8.1 i gdpr.
 • Om en av ovanstående anledningar gäller och en registrerade vill begära radering av personuppgifter som lagras av NATURABIOMAT GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den anställde på NATURABIOMAT GmbH kommer att ordna så att begäran om radering omedelbart efterlevs.
 • Om personuppgifterna har offentliggjorts av NATURABIOMAT GmbH och vårt företag är skyldiga att radera personuppgifterna i enlighet med Art. 17 sec. 1 GDPR, ska NATURABIOMAT GmbH vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av tillgängliga teknik- och implementeringskostnader, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna. , att den registrerade från dessa andra personuppgiftsansvariga har begärt att alla länkar till sådana personuppgifter eller kopior eller repliker av sådana personuppgifter ska raderas, såvida inte behandlingen är nödvändig. Den anställde på NATURABIOMAT GmbH kommer att ordna de nödvändiga åtgärderna i enskilda fall.
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:
 • Personuppgifternas riktighet bestrids av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den registeransvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekt.
 • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och kräver istället begränsningen av användningen av personuppgifterna.
 • Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i den allmänna dataskyddsöver- och det är ännu inte klart om den registeransvariges legitima skäl väger tyngre än den registrerades.
 • Om ett av ovanstående villkor uppfylls och en uppgiftsst tillstämmelse vill begära begränsning av personuppgifter som lagras av NATURABIOMAT GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Den anställde på NATURABIOMAT GmbH kommer att ordna med begränsning av behandlingen.
 • Rätt till dataportabilitet
 • Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger för att få de personuppgifter som rör honom eller henne, som har tillhandahållits av den personuppgiftsansvarige, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Den har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder av den registeransvarige till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycket i enlighet med artikel 6.1 a GDPR eller artikel 9.2 a ELLER på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b i GDPR och behandlingen sker med hjälp av automatiserade förfaranden. , under förutsättning att behandlingen inte är nödvändig för att fullgöra ett uppdrag som är av allmänt intresse eller i utövandet av den myndighet som anförtros den registeransvarige.
 • När den registrerade utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20.1 i GDPR har den registrerade dessutom rätt att få fram att personuppgifterna överförs direkt från en registeransvarig till en annan registeransvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart och förutsatt att detta inte påverkar andra personers fri- och rättigheter.
 • För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta en anställd hos NATURABIOMAT GmbH.
 • Rätt att invända
 • Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter skall ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne, på grundval av artikel 6.1 e eller f) GDPR, av skäl som härrör från hans eller hennes särskilda situation. Detta gäller även profilering som bygger på dessa bestämmelser.
 • NATURABIOMAT GmbH behandlar inte längre personuppgifterna vid en invändning, såvida vi inte kan bevisa tvingande berättigade grunder för den behandling som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om NATURABIOMAT GmbH behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring, har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån den har samband med sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade motsätter sig behandlingen för direktmarknadsföring med NATURABIOMAT GmbH, kommer NATURABIOMAT GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.
 • Dessutom har den registrerade rätt att invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 GDPR, av skäl som härrör från hans eller hennes särskilda situation, såvida inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.
 • För att utöva rätten att invända kan den registrerade direkt kontakta någon anställd hos NATURABIOMAT GmbH eller en annan anställd. Den registrerade får också fritt utöva sin rätt till invändning i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oaktat direktiv 2002/58/EG, genom automatiserade förfaranden med hjälp av tekniska specifikationer.
 • Automatiserade beslut från fall till fall, inklusive profilering
 • Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter ska ha rätt som den europeiska lagstiftaren ger att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, inklusive profilering, som har rättslig verkan gentemot honom eller på annat sätt i betydande grad påverkar det, förutsatt att beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige. , eller (2) är tillåten enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige omfattas av och att lagstiftningen innehåller lämpliga åtgärder för att tillvarata den registrerades fri- och rättigheter och legitima intressen, eller 3) äger rum med uttryckligt medgivande från den registrerade.
 • Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller 2) det fattas med uttryckligt samtycke från den registrerade, ska NATURABIOMAT GmbH vidta lämpliga åtgärder för att tillvarata den registrerades fri- och rättigheter och legitima intressen, inklusive åtminstone rätt att få ingrepp av en person av den registeransvarige. , mot uppvisande av den egna synpunkt och om avgörandets bestridande.
 • Om den registrerade vill utöva rättigheter som rör automatiserade beslut, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.
 • Rätt att dra sig ur samtycke till dataskydd
 • Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som den europeiska lagstiftaren ger att när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter.
 • Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla samtycket, kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

10. Dataskydd för ansökningar och i ansökningsprocessen

Den registeransvarige samlar in och behandlar de sökandes personuppgifter i syfte att behandla ansökningsprocessen. Behandling kan också ske elektroniskt. Detta gäller särskilt om en sökande lämnar in relevanta ansökningshandlingar på elektronisk väg, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen, till den registeransvarige. Om den registeransvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande kommer de överförda uppgifterna att lagras för behandlingen av anställningsförhållandet med iakttagande av de lagstadgade bestämmelserna. Om inget anställningsavtal ingås med den personuppgiftsansvarige av den registeransvarige, ska ansökningshandlingarna automatiskt raderas två månader efter det att beslutet om annullering delgivning har delats, förutsatt att inga andra legitima intressen för den registeransvarige är uteslutna. Andra legitima intressen i denna mening är till exempel en skyldighet att lägga fram bevis i förfaranden enligt den allmänna lagen om likabehandling (AGG).

11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Facebook

På denna webbplats har den registeransvarige komponenter i företaget Facebook integrerad. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-community som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Facebook gör det möjligt för användare av det sociala nätverket att bland annat skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.

Operativt företag i Facebook är Facebook , Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Den registeransvarige för behandling av personuppgifter är om en registrerad bor utanför USA eller Kanada som: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Vid varje besök på en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och där en Facebook komponent ( Facebook plugin-programmet) ersätts webbläsaren på den registrerades it-system automatiskt av respektive Facebook komponenten orsakar en representation av motsvarande Facebook komponent i Facebook ladda ned. En översikt över alla Facebook plugin-program kan https://developers under . facebook .com/docs/plugins/?locale=de_DE. Inom ramen för detta tekniska förfarande Facebook Kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Under förutsättning att den registrerade samtidigt Facebook är inloggad, upptäcker Facebook med varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats den registrerade besöker. Denna information tillhandahålls av Facebook komponent som samlats in och ersatts av Facebook respektive Facebook konto som tilldelats den registrerade. Om den registrerade aktiverar en av de integrerade på vår webbplats Facebook knappar, till exempel knappen "Gilla", eller om personen i fråga gör en kommentar, ordnar Facebook denna information till den personliga Facebook användarkonto för den registrerade och lagrar dessa personuppgifter.

Facebook tar emot via Facebook komponent alltid en information om det faktum att den registrerade har besökt vår webbplats, om den registrerade vid tidpunkten för att ringa upp vår webbplats samtidigt på Facebook är inloggad; detta sker oavsett om den registrerade har Facebook komponentklick eller inte. Är en sådan överföring av denna information till Facebook inte efterlyst av den registrerade, kan den senare förhindra överföringen genom att förhindra att den kallas upp från sin webbplats innan den ringer upp sin webbplats. Facebook konto.

De av Facebook offentliggjord datapolicy, som https://de-de. facebook .com/om/integritet/ ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter genom att Facebook . Dessutom förklarar kommissionen vilka inställningsalternativ som Facebook för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns det olika applikationer som gör det möjligt att överföra data till Facebook för att undertrycka. Sådana tillämpningar kan användas av den registrerade för att överföra uppgifter till Facebook för att undertrycka.

12. Sekretesspolicy för användning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den registeransvarige har integrerat komponenten Google Analytics (med anonymisering funktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av uppgifter om beteendet hos besökare på webbplatser. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om vilken webbplats en dataperson kom till en webbplats från (så kallade referrers), vilka undersidor till webbplatsen som användes eller hur ofta och under vilken vistelselängd en undersida visades. En webbanalys används främst för optimering av en webbplats och för kostnads-nyttoanalysen av Internetannonsering.

Operatören av Google Analytics komponent är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Controllern använder tillägget "_gat._anonymizeIp" för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg trunkeras IP-adressen till den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras när åtkomsten till våra webbplatser görs från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från ett annat avtalsstat i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Komponenten Google Analytics är att analysera flödet av besökare på vår webbplats. Google använder de uppgifter och den information som erhållits bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter för oss som visar aktiviteterna på våra webbplatser, och för att tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av vår webbplats.

Google Analytics sätter en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Vilka cookies är har redan förklarats ovan. Genom att sätta cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats nås, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, uppmanas internetläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google i syfte att göra en onlineanalys. Som en del av detta tekniska förfarande får Google kännedom om personuppgifter, till exempel den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google att spåra besökarnas och klickens ursprung och därefter möjliggöra kommissionens uttalanden.

Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen till den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlas in genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan förhindra att cookies sätts in av vår webbplats, som redan visats ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den internetläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den internetläsare som används skulle också hindra Google från att placera en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google Analytics raderas när som helst via internetläsaren eller andra program.

Vidare har den registrerade möjligheten att invända mot insamling av data som genereras av Google Analytics, relaterat till användningen av denna webbplats, samt behandling av dessa uppgifter av Google och för att förhindra sådana uppgifter. För att göra detta måste den registrerade ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta tillägg för webbläsaren informerar Google Analytics via JavaScript om att inga uppgifter och uppgifter om besöken på webbplatser får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsarens tillägg anses av Google som en motsägelse. Om den registrerades informationstekniska system senare raderas, formateras eller installeras om måste den registrerade installera om tillägget för webbläsaren för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller avaktiveras av den registrerade eller en annan person som kan tillföras hans eller hennes makt, är det möjligt att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

Ytterligare information och Googles tillämpliga sekretesspolicy finns tillgänglig på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer i detalj under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Sekretesspolicy för användning och användning av Google Remarketing

Controllern har integrerade tjänster från Google Remarketing på denna webbplats. Google Remarketing är en funktion i Google AdWords som gör att ett företag kan visa reklam för internetanvändare som tidigare har varit på företagets webbplats. Integrationen av Google Remarketing gör det därför möjligt för ett företag att skapa användarrelaterad reklam och följaktligen visa intresserelevanta annonser för Internetanvändaren.

Operatören av Google Remarketings tjänster är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google Remarketing är att visa intresserelevant annonsering. Google Remarketing ger oss möjlighet att visa reklam via Googles annonseringsnätverk eller att visa dem på andra webbplatser som är anpassade till Internet-användares individuella behov och intressen.

Google Remarketing sätter en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Vilka cookies är har redan förklarats ovan. Genom att sätta cookien kommer Google att kunna känna igen besökaren på vår webbplats om han senare får tillgång till webbplatser som också är medlemmar i Googles annonseringsnätverk. Med varje uppringning av en webbplats där tjänsten av Google Remarketing har integrerats, identifierar internetläsaren för den registrerade automatiskt med Google. Som en del av detta tekniska förfarande får Google kännedom om personuppgifter, såsom IP-adressen eller användarens surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa intresserelevant annonsering.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som den registrerade besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen till den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlas in genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan förhindra att cookies sätts in av vår webbplats, som redan visats ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den internetläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den internetläsare som används skulle också hindra Google från att placera en cookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google Analytics raderas när som helst via internetläsaren eller andra program.

Vidare har den registrerade möjligheten att invända mot googles intressebaserade annonsering. För att göra detta måste den registrerade anropa www.google.de/settings/ads från länken och göra önskade inställningar från var och en av de webbläsare han använder.

Ytterligare information och Googles tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Sekretesspolicy för användning och användning av Google AdWords

Handkontrollen har integrerat Google AdWords på den här webbplatsen. Google AdWords är en internetannonseringstjänst som gör att annonsörer kan visa annonser i både Googles resultat från sökmotorerna och i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör att en annonsör i förväg kan fastställa specifika sökord som visar en annons i Googles resultat från sökmotorerna endast när användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordsrelevant sökresultat. I Googles annonseringsnätverk distribueras annonserna på ämnesrelevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och i överensstämmelse med de tidigare definierade sökorden.

Operatören av tjänsterna i Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intresserelevant annonsering på webbplatserna för tredjepartsföretag och i sökmotorns resultat från sökmotorn Google och att visa reklam från tredje part på vår webbplats.

Om en dataperson anländer till vår webbplats via en Google-annons lagras en så kallad omvandlingscookie på den registrerades informationstekniska system av Google. Vilka cookies är har redan förklarats ovan. En omvandlingscookie upphör efter trettio dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om cookien ännu inte har gått ut används konverteringscookien för att spåra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett webbshopsystem, har kommit till vår webbplats. Omvandlingscookien gör att både vi och Google kan förstå om en registrerade som har kommit in på vår webbplats via en AdWords-annons genererade intäkter, dvs slutfört eller annullerat ett köp av varor.

De uppgifter och den information som samlas in genom användning av omvandlingscookien används av Google för att sammanställa besöksstatistik för vår webbplats. I sin tur använder vi denna besöksstatistik för att fastställa det totala antalet användare som har fått undervisning till oss via AdWords-annonser, för att avgöra framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och för att optimera våra AdWords-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som skulle kunna identifiera den registrerade.

Omvandlingscookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som den registrerade besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen till den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlas in genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan förhindra att cookies sätts in av vår webbplats, som redan visats ovan, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den internetläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren på Internet skulle också hindra Google från att ställa en omvandlingscookie på den registrerades informationstekniska system. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google AdWords raderas när som helst via internetläsaren eller andra programvaror.

Vidare har den registrerade möjligheten att invända mot googles intressebaserade annonsering. För att göra detta måste den registrerade anropa www.google.de/settings/ads från länken och göra önskade inställningar från var och en av de webbläsare han använder.

Ytterligare information och Googles tillämpliga sekretesspolicy finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Sekretesspolicy för användning och användning av Instagram

Controllern har integrerade komponenter i Instagram-tjänsten på denna webbplats. Instagram är en tjänst som kan kvalificeras som en audiovisuell plattform och tillåter användare att dela foton och videor och även att dela sådana data på andra sociala nätverk.

Det operativa företaget av Instagrams tjänster är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Genom varje samtal av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knappen) har integrerats, uppmanas internetläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt av respektive Instagram-komponent för att ladda ner en representation av motsvarande komponent i Instagram. Som en del av detta tekniska förfarande får Instagram kännedom om vilken specifik delsida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Instagram samtidigt känner Instagram igen vid varje upprop på vår webbplats av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår webbplats, vilken specifik undersida den registrerade besöker. Denna information samlas in av Instagram-komponenten och tilldelas respektive Instagram-konto för den registrerade via Instagram. Om den registrerade aktiverar en av Instagram-knapparna som är integrerade på vår webbplats, kommer de data och den information som överförs med den att tilldelas det personliga Instagram-användarkontot för den registrerade och lagras och behandlas av Instagram.

Instagram får information via Instagram-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats när den registrerade är inloggad på Instagram vid tidpunkten för åtkomst till vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Instagram-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Instagram inte är efterlyst av den registrerade, kan den registrerade förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Instagram-konto innan du ringer upp vår webbplats.

Ytterligare information och Instagrams tillämpliga sekretesspolicy finns på https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Sekretesspolicy för användning och användning av LinkedIn

Controllern har integrerade komponenter i LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett Internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ta kontakt med befintliga affärskontakter och att etablera nya affärskontakter. Mer än 400 miljoner registrerade personer använder LinkedIn i mer än 200 länder. Detta gör LinkedIn till den största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatserna i världen.

LinkedIn driver LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland ansvarar för dataskyddsfrågor utanför USA.

Varje gång vi kommer åt vår hemsida, som är utrustad med en LinkedIn-komponent, orsakar denna komponent den webbläsare som används av den registrerade att ladda ner en motsvarande representation av komponenten i LinkedIn. Mer information om plugin-programen linkedIn finns i https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del av denna tekniska process informeras LinkedIn om vilken specifik delsida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på LinkedIn samtidigt, LinkedIn känner igen med varje upprop av vår hemsida av den registrerade och under hela löptiden för respektive vistelse på vår hemsida, vilken specifik delsida av vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in av LinkedIn-komponenten och tilldelas respektive LinkedIn-konto för den registrerade via LinkedIn. Om den registrerade trycker på en LinkedIn-knapp integrerad på vår webbplats tilldelar LinkedIn denna information till det personliga Användarkontot för LinkedIn för den registrerade och lagrar dessa personuppgifter.

LinkedIn får information via LinkedIn-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats närhelst den registrerade är inloggad på LinkedIn vid tidpunkten för åtkomst till vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till LinkedIn inte är efterlyst av den registrerade, kan den registrerade förhindra överföringen genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan han ringer upp vår webbplats.

LinkedIn ger möjlighet att avsluta prenumerationen på e-postmeddelanden, SMS-meddelanden och riktade annonser samt hantera annonsinställningar, under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn använder också partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan avvisas under https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns aktuella sekretesspolicy finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolicy finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Sekretesspolicy för användning och användning av Twitter

Den registeransvarige har integrerat komponenter i Twitter på denna webbplats. Twitter är en flerspråkig allmänt tillgänglig microblogging tjänst där användare kan posta och distribuera så kallade tweets, dvs korta meddelanden begränsas till 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive personer som inte är registrerade på Twitter. Tweetsen visas också för de så kallade följarna av respektive användare. Anhängare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Twitter tillåter också en bred publik att kontaktas via hashtags, länkar eller retweets.

Twitter driver Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Genom varje uppringning av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Twitter komponent (Twitter-knappen) har integrerats, internet browser på informationsteknik system av den registrerade automatiskt uppmanas av respektive Twitter komponent för att ladda ner en representation av motsvarande Twitter komponent av Twitter. Mer information om Twitter-knapparna finns på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del av detta tekniska förfarande, twitter får kännedom om vilka specifika delsidan av vår webbplats besöks av den registrerade. Syftet med integrationen av Twitter-komponenten är att göra det möjligt för våra användare att omfördela innehållet på denna webbplats, att göra denna webbplats känd i den digitala världen och att öka våra besökare nummer.

Om den registrerade är inloggad på Twitter samtidigt, känner Twitter igen med varje uppringning av vår hemsida av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida, vilken specifik delsida av vår hemsida den registrerade besök. Denna information samlas in av Twitter komponenten och tilldelas av Twitter till respektive Twitter-konto för den registrerade. Om den registrerade aktiverar en av Twitter-knapparna integrerade på vår hemsida, kommer de uppgifter och den information som överförs med den att tilldelas det personliga Twitter-användarkontot för den registrerade och lagras och behandlas av Twitter.

Twitter får information via Twitter komponenten att den registrerade har besökt vår hemsida närhelst den registrerade är inloggad på Twitter vid tidpunkten för åtkomst till vår hemsida; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Twitter inte är efterlyst av den registrerade, kan den registrerade förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan du ringer upp vår hemsida.

Twitters aktuella sekretesspolicy finns tillgänglig på https://twitter.com/privacy?lang=de.

18. Sekretesspolicy för användning och användning av Xing

Controllern har integrerade komponenter från Xing på denna webbplats. Xing är ett Internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ta kontakt med befintliga affärskontakter och att etablera nya affärskontakter. Enskilda användare kan skapa en personlig profil av sig själva på Xing. Företag kan till exempel skapa företagsprofiler eller publicera lediga jobb på Xing.

Det operativa företaget i Xing är XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Genom varje upprop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en Xing komponent (Xing-Plug-In) har integrerats, Internet-webbläsaren på informationsteknik system för den registrerade automatiskt uppmanas av respektive Xing komponent för att ladda ner en representation av motsvarande Xing komponent av Xing. Mer information om Xing-plugin-program finns i https://dev.xing.com/plugins. Som en del av detta tekniska förfarande informeras Xing om vilken specifik delsida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Xing samtidigt, känner Xing igen vid varje uppringning av vår webbplats av den registrerade och under hela varaktigheten av respektive vistelse på vår hemsida, vilken specifik delsida av vår webbplats den registrerade besöker. Denna information samlas in av Xing-komponenten och tilldelas genom Xing till respektive Xing-konto för den registrerade. Om den registrerade trycker på en av Xing-knapparna som är integrerad på vår webbplats, till exempel "Dela"-knappen, tilldelar Xing denna information till den registrerades personliga Xing-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Xing får information via Xing-komponenten som den registrerade har besökt vår webbplats närhelst den registrerade är inloggad på Xing samtidigt vid tidpunkten för åtkomst till vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Xing-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av denna information till Xing inte är efterlyst av den registrerade, kan den registrerade förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Xing-konto innan du ringer upp vår webbplats.

De bestämmelser om uppgiftsskydd som Xing offentliggör och som finns tillgängliga https://www.xing.com/privacy, ger information om Xings insamling, behandling och användning av personuppgifter. Dessutom har Xing publicerat https://www.xing.com/app/share?op=data_protection sekretessmeddelanden för XING-aktieknappen.

19. Sekretesspolicy för användning och användning av YouTube

Controllern har integrerat komponenter från YouTube på denna webbplats. YouTube är en internet video portal som gör att videoutgivare att ställa in videoklipp gratis och andra användare att visa, granska och kommentera dem utan kostnad. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, varför kompletta film- och TV-program, samt musikvideor, trailers eller användarskapade videor finns på Internetportalen.

YouTube driver YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Genom varje upprop av en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av den registeransvarige och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, internetläsaren på den registrerades informationsteknologisystem uppmanas automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Mer information om YouTube hittar du på https://www.youtube.com/yt/about/de/. Som en del av detta tekniska förfarande informeras YouTube och Google om vilken specifik delsida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt, youtube erkänner vilken specifik undersida av vår webbplats den registrerade besöker genom att ringa upp en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive YouTube-konto för den registrerade.

YouTube och Google får information via YouTube-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats närhelst den registrerade är inloggad på YouTube vid tidpunkten för åtkomst till vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill ha en sådan överföring av denna information till YouTube och Google kan den registrerade förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan han ringer upp vår webbplats.

De bestämmelser om dataskydd som offentliggörs av YouTube, som finns tillgängliga på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

20. Rättslig grund för bearbetning

Artikel 6 I lit. en GDPR tjänar som rättslig grund för vårt företag för bearbetning operationer där vi inhämta samtycke för ett specifikt bearbetningssyfte. Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, vilket är fallet, till exempel vid behandlingar som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, skall behandlingen baseras på artikel 6 I lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningar som är nödvändiga för genomförandet av åtgärder före avtalsenliga, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom fullgörande av skatteskyldigheter, baseras behandlingen på Art. 6 I lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare till vårt företag skulle skadas och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste vidarebefordras till en läkare, ett sjukhus eller andra tredje parter. Behandlingen skulle då baseras på artikel 6 I lit. d GDPR. I slutändan skulle behandlingen kunna baseras på artikel 6 I lit. f GDPR. Denna rättsliga grund grundar sig på behandlingar som inte omfattas av någon av de tidigare nämnda rättsliga grunderna när behandlingen är nödvändig för att tillvarata ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råder. Vi får göra den här sortens behandlingar, särskilt eftersom de har nämnts särskilt av den europeiska lagstiftaren. Den ansåg i detta hänseende att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade är kund hos den registeransvarige (skäl 47 mening 2 GDPR).

21. Berättigade intressen i den behandling som den registeransvarige eller en tredje part

Baserat på artikel 6 I lit. f GDPR, vårt legitima intresse av att utföra vår verksamhet till förmån för välbefinnande för alla våra anställda och våra aktieägare bygger på artikel 6 I lit. f GDPR.

22. Varaktighet för vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriteriet för hur länge lagringen av personuppgifter är respektive rättslig lagringstid. Efter periodens utgång kommer de relevanta uppgifterna rutinmässigt att raderas, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullgöras eller att kontraktet inleds.

23. Rättsliga eller avtalsmässiga krav för tillhandahållande av personuppgifter; nödvändighet för att ingå avtalet. skyldighet för den registrerade att lämna personuppgifterna, möjliga konsekvenser av utebliven avsättning

Vi informerar dig om att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller också kan vara ett resultat av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). På vissa sätt kan det vara nödvändigt för en registrerade att förse oss med personuppgifter, som senare måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag sluter avtal med honom eller henne. Om personuppgifterna inte lämnas skulle detta innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta någon av våra medarbetare. Vår medarbetare klargör från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller krävs för att avtalet ska ingås, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenser det skulle få att inte tillhandahålla personuppgifterna.

24. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.